Ban giám hiệu

Ban Giám hiệu

Số TT HỌ VÀ TÊN Chức vụ
1 Hà Văn Quyền  Hiệu trưởng
2 Nguyễn Văn Nghiêm  Phó hiệu trưởng
3 Vũ Đăng Tăng  Phó hiệu trưởng (bổ nhiệm 2020)
4 Trần Minh Hiền  Phó hiệu trưởng (bổ nhiệm 2021)

Liên hệ: [email protected]

Nguyễn Đỗ Trọng Khôi – Phó hiệu trưởng, (chuyển công tác từ tháng 07/2020)

Từ năm 2008 đến 2018

Lý Thanh Tâm  Hiệu trưởng
Trần Thị Oanh  Phó hiệu trưởng 1
Hà Văn Quyền  Phó hiệu trưởng 2
Nguyễn Văn Nghiêm  Phó hiệu trưởng 3 (từ 2014)

Từ năm 2003 đến 2008

Hiệu trưởng: Thầy Trần Như ý (Thầy mất tháng 7 năm 2008)
Phó hiệu trưởng 1: Thầy Trịnh Văn Sơn  (năm 2006 chuyển sang làm hiệu trưởng trường THPT Hùng Vương, nay là hiệu trưởng trường chuyên Bình Long)
Phó hiệu trưởng 2: Thầy Lý Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *