Sứ mệnh – Tầm nhìn

Sứ mệnh

Bồi dưỡng, phát huy những học sinh có tư chất thông minh và phát triển năng khiếu học sinh trên cơ sở đảm bảo giáo dục toàn diện theo hình mẫu phẩm chất, năng lực công dân toàn cầu.

Tầm nhìn

Xây dựng nhà trường trở thành môi trường sư phạm chuẩn mực theo xu thế giáo dục tiên tiến. Học sinh nhà trường sẽ là những người Việt Nam yêu nước, có phẩm chất và năng lực của công dân toàn cầu. Tương lai các em sẽ là những nhà lãnh đạo, cán bộ, chuyên gia trên nhiều lĩnh vực trong và ngoài nước.