Thông báo về việc chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với học sinh lớp 11 năm học 023 – 2024

Theo Công văn 68/BGDĐT-GDTrH ngày 06/01/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông, nhằm chuẩn bị tốt cho năm học Đọc tiếp …