Thông báo về việc chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với học sinh lớp 11 năm học 023 – 2024

Theo Công văn 68/BGDĐT-GDTrH ngày 06/01/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông, nhằm chuẩn bị tốt cho năm học 2023 – 2024, trường THPT chuyên Quang Trugn thông báo một số nội dung sau:
Việc lựa chọn môn học, cụm chuyên đề học tập của học sinh cần giữ ổn định cho đến hết lớp 12. Trong trường hợp đặc biệt, học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập thì:

  • Học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phải có bản cam kết (theo mẫu) tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học trước đó (có xác nhận đồng ý và cam kết của cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ) để đủ năng lực học tiếp môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo
  • Nhà trường sẽ tiến hành tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của học sinh theo nội dung, yêu cầu cần đạt quy định trong chương trình môn học để bảo đảm cho học sinh có đủ năng lực học tiếp môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học 11. Thời gian tổ chức kiểm tra: 22/08/2023 – 25/08/2023. Kết quả kiểm tra đánh giá sẽ được công bố trong ngày: 28/08/2023. Nội dung kiến thức, hình thức kiểm tra, đánh giá sẽ được nhà trường thông bảo trên Website của nhà trường trong thời gian: 15/08/2023 – 16/08/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *