Thông báo về việc tiếp Thanh tra Sở

– Thời gian: Một ngày, từ 7:30 ngày Thứ tư, 31/10/2018.
– Địa điểm: Phòng đọc thư viện
– Thành phần: BGH, Chủ tịch công đoàn, thanh tra nhân dân, kế toán, thủ quỹ, văn thư-giáo vụ, các tổ trưởng.

Xem toàn văn bản tại đây: https://vietschooleduvn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dainganxanh_mie_edu_vn/EWiOCY_cPA9Bqnvk4hH_gGsB1QUQkjNy9E3RWrwYE-DgeQ?e=tztANf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *