CQT tròn 18 tuổi

Kỷ niệm lần thứ 18 ngày truyền thống CQT