Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019

Nhiệm vụ trọng tâm

– Đảm bảo thực hiệu đầy đủ, kịp thời và hiệu quả nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019 theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Bình Phước;
– Nâng cao nhận thức và kỹ năng sử dụng và bảo vệ an toàn thông tin, dữ liệu cá nhân cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường;
– Tăng cường ứng dụng CNTT trong công việc, giảng dạy và học tập để tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng và năng suất công việc;
– Đảm bảo an toàn hệ thống thông tin, dữ liệu quản lý của nhà trường.

Xem chi tiết tại đây: https://vietschooleduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dainganxanh_mie_edu_vn/Eae1veuj3xtEmrHEm5UYRRsBVnUSflqniNQOMKBe62lM_w?e=Vst0w7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *