Luật Phòng chống tham nhũng

Xem toàn văn và tải về Luật Phòng chống tham nhũng

Phạm vi điều chỉnh: Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *