Phương án tuyển sinh đối với thí sinh F0, F1, F2 dịch bệnh COVID-19 năm 2021-2022