Kết quả cao nhất của giáo dục là sự khoan dung. The highest result of education is tolerance. (Helen Keller)

Lựa sách mà đọc cũng như lựa bạn mà chơi. Hãy coi chừng bạn giả. (Damiron)