Kế hoạch kiểm tra hồ sơ chuyên môn

Kế hoạch số 01/KH-KTrNB, ngày 04 tháng 01 năm 2019 Kế hoạch kiểm tra hồ sơ chuyên môn năm học 2018 – 2019