Quy định về tổ chức hoạt động Đường dây nóng nhà trường

Nhằm nâng cao kỷ luật kỷ cương khi thi hành công vụ và phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, xây dựng văn hóa công vụ trong hoạt động của nhà trường; hỗ trợ có hiệu quả cho các tổ chức,…
Đọc tiếp