Kế hoạch Kiểm tra học kỳ I và Sơ kết năm học

Xem chi tiết tại đây: https://vietschooleduvn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dainganxanh_mie_edu_vn/EcplekEP2IFLq0rM1zDc8hgBIIX_Pp0l8ptbqvq9H8oEiA?e=YpUxNS Lưu ý: 1.    Lịch kiểm tra Ngày Môn kiểm tra buổi Sáng Thời gian làm bài Môn kiểm tra buổi Chiều Thời gian làm bài 18/12/2018 Ngữ văn 12 7:15 – 8:45 Ngữ văn 11…
Đọc tiếp