Kỷ niệm 15 năm

Thông tin về sự kiện Kỷ niệm 15 năm thành lập trường (05/01/2004 – 05/01/2019)